Gancio traino Westfalia fisso montato su Hummer H3

  • foto 1
  • foto 2

Gancio traino Westfalia fisso montato su Hummer H3